Política de privacitat

Política de privacitat

La present Política de Privacitat, juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal, regulen la navegació, accés i ús de www.bggroup.es (d’ara endavant el Lloc web) titularitat de BG Mobile 2.0, S.L. (d’ara endavant BG Group) i l’usuari (d’ara endavant l’Usuari).

Política de Privacitat

L’Usuari haurà de llegir amb atenció el present document, la Política de Cookies i l’Avís Legal, a fi de tenir el màxim coneixement d’aquests.

Les dades personals que ens aporti seran objecte de tractament per part de BG MOBILE 2.0., S.L, amb domicili social a Sant Cugat del Vallés Calle de la Granja núm 10, Baixos (08072 – Barcelona), número d’identificació fiscal B66257072 i degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Així mateix, l’informem que actua en la seva condició de responsable del tractament de les dades de caràcter personal. Aquest tractament es regula pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa vinculant.

Les finalitats d’aquest tractament són:

Gestió, estudi i resolució de consultes de l’Usuari.
Gestió de currículums vitae.
Enviament per mitjà de qualsevol mitjà electrònic d’informació comercial, sobre BG Group, la seva activitat, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.
L’enviament d’enquestes de satisfacció i, en general, l’auditoria de qualitat dels serveis prestats pels Responsables.
L’enviament de comunicacions informatives generals o sobre esdeveniments o activitats organitzades pels Responsables.
Compra i lliurament de productes i serveis.
Prestació, resolució de problemes i millora dels Serveis de BG MOBILE
Qualsevol altre tractament sobre la base de l’interès legítim, o que estableixin les Lleis.

Ens reservem la facultat de recopilar dades amb altres finalitats no descrites en el punt anterior, però, que, en tot cas, se sol·licitarà consentiment exprés dels Usuaris del Lloc web.

L’informem que les dades que ens ha facilitat, no seran cedits en cap concepte sense la seva expressa autorització. Sense perjudici de les cessions que la base legitimadora de les quals sigui la relació contractual i/o pactada, la Llei, una ordre administrativa i/o judicial o existeixi un interès legítim.

L’informem de la recopilació de les dades quan s’utilitzen els nostres serveis, es crea un compte, l’interessat ens proporciona informació a través del formulari web o l’afegeix o la modifica. També es tracten les dades que es generen com a conseqüència de les transaccions de les quals formi part l’interessat i les vinculades al compte d’usuari. Les dades recopilades seran emmagatzemats en suport físic i/o informatitzat amb les garanties i mesures de seguretat adequades a la sensibilitat de les dades objecte de tractament.

Les dades personals que vostè faciliti hauran de ser veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

L’informem, que Vostè té dret a l’accés, oposició, oblit, rectificació, portabilitat, decisions individuals automatitzades i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça professional abans indicada o per correu electrònic a bgmobile@bgmobile.es , adjuntant còpia de la documentació acreditativa de l’interessat.

A fi de facilitar, documentar, portar un registre i agilitar la tramitació dels drets anteriors, li enviarem un formulari que haurà d’emplenar i retornar-nos junt la documentació sol·licitada.

Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius:

1r- a petició seva.

2n- quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida.

Mitjançant la lectura del present document i, acceptant expressament la política de privacitat en prémer “ENVIAR” en el formulari, l’Usuari està consentint expressament el tractament automatitzat de les seves dades per part de BG Group.

Uso de cookies

BG MOBILE 2.0 S.L. utiliza cookies para facilitar su experiencia como usuario, captar datos estadísticos, mejorar nuestros servicios y analizar sus datos de navegación. Si usted continúa visitando nuestro sitio web, entendemos que nos ofrece su consentimiento para el uso de cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies